Regulamin promocji „Codzienna nagroda za zakupy Hikvision w Promtiel

Regulamin promocji „Codzienna nagroda za zakupy Hikvision w Promtiel

 1 Promocja „Codzienna nagroda za zakupy Hikvision w Promitel”  trwa od dnia 10.06.2024 r. do wyczerpania puli nagród przeznaczonych na promocje, jednakże nie dłużej niż do dnia 13.06.2024 r.

2. Organizatorem promocji jest Promitel Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowic ka 16B, nr KRS: 0000818846, NIP: 6272741481.

3. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców: firm instalacyjnych (zwanych Instalatorami), oraz firm handlowych i dystrybucyjnych (zwanych Dystrybutorami), będącymi Uczestnikami

4.Ilekroć mowa o Instalatorze, należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych zajmującą się montażem systemów teletechnicznych; w szczególności instalacjami sprzętu telewizji dozorowej (CCTV) i systemów alarmowych.

4.2. Ilekroć mowa o Dystrybutorze, należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarcza, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych zajmującą się handlem i dystrybucją systemów teletechnicznych; w szczególności sprzętu telewizji dozorowej (CCTV) i systemów alarmowych.

5. Nagrodami w promocji są:

Dzień 1 (10.06.2024): słuchawki Nothing Ear,

Dzień 2 (11.06.2024): smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active,

Dzień 3 (12.06.2024): wideorejestrator samochodowy Xblitz Black 4K/2"/170,

Dzień 4 (13.06.2024): golarka Philips One Blade,

6. Uczestnikowi, który dokona zakupów u Organizatora, produktów z cennika detalicznego marki Hikvision Digital Technology Co., Ltd w okresie trwania promocji za kwotę minimum: 
- 2000zł netto po rabacie -Instalator
- 6000zł netto po rabacie - Dystrybutor
na jednej Fakturze VAT po spełnieniu warunków z niniejszego regulaminu oraz po pozytywnej weryfikacjiprzez Organizatora, otrzymuje możliwość zakupu nagrody z pkt. 5 w symbolicznej cenie 1 zł netto, z zastrzeżeniem pkt. 11 regulaminu.

7. Zgłoszeniu podlegają wyłącznie pojedyncze faktury VAT spełniające warunki z pkt. 6. Nie sumuje się obrotu z różnych Faktur VAT.

8. Ilość Nagród jest ograniczona. Obowiązuje limit: 1 Nagroda na firmę, niezależnie od ilości zgłoszonych Faktur oraz wartości zakupów. Dzienny limit nagród wynosi 20 sztuk.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji w każdym momencie,

10. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż dostępnych w puli Nagród, ich przyznanie odbędzie się wg. kolejności kompletnych i prawidłowych zgłoszeń na stronie internetowej Organizatora.

11. Warunkiem koniecznym do uzyskania Nagrody jest spełnienie przez Uczestników warunków Promocji, w szczególności: dokonanie zgłoszenia udziału w Promocji z podaniem numeru Faktury VAT spełniającej warunki z pkt. 6, w formularzu zgłoszeniowym z pkt. 6, dokonanie zakupu objętych promocją produktów marki Hikvision Digital Technology Co., Ltd w okresie trwania promocji, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, brak przeterminowanych płatności Uczestnika w stosunku do Organizatora.

12. Nagroda będzie dostarczana do Uczestnika wyłącznie po dokonaniu weryfikacji, czy Uczestnik spełnił określone w Regulaminie warunki Promocji.

13. Regulamin ma moc obowiązującą zawsze w aktualnej wersji, która została opublikowana na stronie i nternetowej Organizatora.

14. Uczestnik zrzeka się prawa do zwrotu produktów zakupionych na zgłoszonej w promocji fakturze.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Nagrody na równoważną podobnej wartości, jeśli Nagrody nie będą dostępne na rynku.

16. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

17. Przyznanie bądź odmowa przyznania Nagrody jest dobrowolną decyzją Organizatora. We wszystkich kwestiach spornych ostateczna decyzja leży po wyłącznej stronie Organizatora.

18. Zgłoszenie udziału w promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

19. Wydanie przedmiotów stanowiących rabat nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu promocji po 13.06.2024 r.