Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Promitel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promitel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą: ul. Katowicka 16b, 41-500 Chorzów.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia i/lub wykonania umowy / zlecenia / zamówienia, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera) z Promitel sp. z o.o. sp. k.

3. Przetwarzanie podanych danych: jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO), jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO – obowiązki podatnika podatku VAT) oraz odbywać się będzie za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Podanie danych w zakresie wynikającym z regulacji VAT jest obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia umowy. Pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie (Art. 6 ust.1 lit.
a) RODO) i jest to również warunkiem zawarcia lub dalszego wykonywania umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia lub dalszego wykonywania zawartej umowy.

5. Dane będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych (podmiotom zewnętrznym):
a. profesjonalnym podmiotom prowadzącym obsługę księgową, w celu realizacji obowiązków podatkowych ciążących na nas jako pracodawcy.
b. profesjonalnym podmiotom prowadzącym obsługę prawną, w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy.
c. profesjonalnym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną, w celu realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczeń informatycznych.
d. kontrahentom na potrzeby zawierania i realizacji umów, w zakresie mieszczącym się w zakresie Pani/Pana obowiązków umownych.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Pana/Pani dane nie będą podlegały w żadnym zakresie procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Dane przechowywane będą przez okres: 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe jeśli nie doszło do zawarcia umowy; jeśli doszło do zawarcia przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z tej umowy tj. 3 lata, licząc od daty, w której umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła przy uwzględnieniu upływu okresu rękojmi / gwarancji.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

NEWSLETTER – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Promitel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promitel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą: ul. Katowicka 16b, 41-500 Chorzów.

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;

3. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera lub prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;


5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora;

6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;


7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;


8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

REGULAMIN RESETU HASŁA DLA URZĄDZEŃ MARKI HIKVISION

1. Firma Promitel Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą na ul. Katowicka 16b, 41-500 Chorzów zwana dalej Usługodawcą, świadczy usługę resetu hasła administratora dla urządzeń marki Hikvision.

2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i resetu hasła w urządzeniach marki Hikvision na podstawie wypełnionego formularza na stronie internetowej reset.promitel.pl przez osobę zwaną dalej Zgłaszającym. Usługa jest realizowana tylko w dni robocze, a czas realizacji usługi może wynieść do 24h.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania przesłanych mu danych do resetu hasła w inny sposób niż opisany na stronie reset.promitel.pl i poprzez tą stronę.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niedotrzymania terminu resetu hasła w przypadku ograniczeń prawnych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, w tym terminów serwisów zewnętrznych, a także zmiany polityki i warunków określonych przez Producenta.

5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki przeprowadzonej procedury resetu. Powyższe zgłoszenie nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z resetem hasła, a w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości korzystania z towaru, niewygodę oraz związane z wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi, niedogodności lub koszty. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osobę realizującą reset hasła ze strony Zgłaszającego.

6. Zgłaszający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za powierzone mu dane wynikające z uzyskania dostępu do urządzeń na prawach administratora, w tym do danych wrażliwych rozumianych w ramach przepisów RODO.

7. Usługodawca co do zasady wykonuje reset hasła w urządzeniach Hikvision nieodpłatnie, jako część gwarancji, zastrzega sobie jednak prawo do obciążenia Zgłaszającego kosztami przeprowadzenia usługi resetu hasła określonego cennikiem usług serwisowych znajdującym się w regulaminie zgłoszeń serwisowych dostępnym pod adresem Regulaminy .

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika promitel.pl oraz subdomen łącznie zwanych Serwisem i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Promitel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chorzowie, wg danych w zakładce Kontakt.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 5. Niniejsza Polityka Cookies powstała wg wzoru opublikowanego na stronie wszystkoociasteczkach.pl, z prawami autorskimi należnymi IAB Polska.